Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP, nazývané aj zákonná poistka, je definované ako povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie zabezpečuje úhradu škôd spôsobených vozidlom. PZP poistenie chráni vodiča poisteného auta, ktorý v čase nehody používa vozidlo, má platné PZP poistenie a zodpovedá tak za škody, ktoré spôsobí pri prevádzke vozidla.

Povinné poistenie zo zákona

Ako už názov napovedá, PZP je povinným poistením daným zo zákona. Povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu PZP má každý, kto je držiteľom vozidla s evidenčným číslom, prípadne špeciálnych vozidiel pohybujúcich sa po cestných komunikáciách. Táto povinnosť je daná zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Škodu vyplývajúcu z povinného zmluvného poistenia vypláca poškodenému poisťovňa vinníka.
To znamená, že v prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu a máte platné PZP poistenie, všetky finančné náklady (v rámci limitu poistného krytia) na pokrytie škôd spôsobených iným osobám za vás uhradí poisťovňa, v ktorej ste povinné zmluvné poistenie uzavreli.

Ceny PZP

Poisťovne upravujú svoje ceny PZP poistenia predovšetkým ku koncu kalendárneho roka. Môžu tak ale urobiť aj kedykoľvek počas roka. Každá z poisťovní ponúkajúcich povinné zmluvné poistenie sa väčšinou špecializuje na určitý segment vozidiel, v ktorom vychádza najlepšie.

Presvedčte sa sami, či by ste za PZP poistenie vášho auta nemohli platiť o niečo menej.

 

Platnosť PZP

Každé motorové vozidlo musí byť kryté PZP. Povinnosť mať uzatvorené poistenie auta platí od prvého do posledného dňa, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. PZP nadobúda platnosť od začiatku poistenia uvedeného v poistnej zmluve.

Zelená karta

Na preukázanie sa zákonným poistením vozidla slúži zelená karta. Poistka pre povinné zmluvné poistenie sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou poistného obdobia na jeden rok, kedy nastáva výročie poistnej zmluvy.

Sankcie za neuzavretie povinného zmluvného poistenia vozidla

V prípade, že držiteľ motorového vozidla nemá uzatvorené PZP poistenie najneskôr v deň prvého použitia vozidla (evidencie na polícii), vystavuje sa riziku stíhania za porušenie zákona. Finančná sankcia za neuzavretie PZP sa môže vyšplhať do výšky 3320 EUR. Pri zavinení dopravnej nehody bez platnej zákonnej poistky je spôsobená škoda vymáhaná od vinníka. V takomto prípade postupujú príslušné správne orgány v úzkej súčinnosti s políciou, neraz aj súdnou cestou.

Poisťovne poskytujúce PZP na Slovensku

Poisťovateľom PZP môže byť iba poisťovňa oprávnená vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti na území SR. Na trhu povinného zmluvného poistenia v súčasnosti pôsobí 11 poisťovní. Sú nimi tieto poisťovne: 

Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Uniqa, Union a Wüstenrot.

Poistné krytie v povinnom zmluvnom poistení

Pri poistnom plnení pre povinné zmluvné poistenie poisťovňa postupuje v súlade s limitmi poistného krytia, ktoré sú dojednané v príslušnej poistnej zmluve. PZP poistenie kryje vašu zodpovednosť v dvoch základných skupinách, ku ktorým prislúcha konkrétny limit poistného krytia.

Jedná sa o poistné krytie zodpovednosti:
a) za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia
b) za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov

Výpoveď PZP, zmena poisťovne

Najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy je možné povinné zmluvné poistenie vypovedať a zmeniť tak vašu súčasnú poisťovňu. Výpoveď PZP musí byť podpísaná poistníkom a doručená do poisťovne včas. Najčastejšími dôvodmi výpovede PZP, či zmeny poisťovne sú: výpoveď poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia, zmena držiteľa vozidla, zánik predmetu poistenia, nezaplatenie splátky poistného

 

 

PRIPOISTENIA  K  PZP

Jedným alebo viacerými pripoisteniami k PZP si môžete poistiť riziká, ktoré môžu vzniknúť aj na Vašom vozidle.

Úrazové pripoistenie vodiča a/alebo posádky – kryje riziko smrti, trvalé následky a dobu nevyhnutného liečenia spôsobené úrazom osôb vo vozidle.

Poistenie čelného skla - V ideálnom prípade vám škodu preplatia z PZP vinníka, no toho nájsť, zastaviť a uznať vinným nie je jednoduché. „Poisťovňa v prípade poškodenia čelného skla z PZP postupuje v zmysle platných predpisov, to znamená, že musí byť identifikované vozidlo, ktoré škodu spôsobilo a následne uhradíme buď opravu poškodeného čelného skla, alebo jeho výmenu. To znamená, že pokiaľ bolo čelné sklo poškodené prevádzkou iného vozidla a toto vozidlo je identifikované, poistnú udalosť poisťovňa uhradí. Ak vinníka nemáte, nastupuje hradenie z havarijného poistenia, alebo pripoistenia k PZP. Pripoistenie k PZP kryje totiž okrem rozbitia kamienkom aj poškodenie v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy, či havárie.

Pripoistenie stretu so zverou - Poistenie stretu so zverou je jedno z najčastejších dôvodov, pre ktoré si ľudia uzatvárajú havarijné poistenie. V rámci pripoistenia k PZP si môžete nárokovať na poistné plnenie poškodenia pri strete s divou zverou aj bez Havarijného poistenia.

Živel - Požiar, krupobitie, povodne, záplavy víchrice, zosuvy pôdy, jednoducho živelné katastrofy. Poistenie živlu k PZP vám uchráni peňaženku od zahladzovania stôp na aute. Ideálne pre vodičov, ktorý svoje autá parkujú vonku.

Pripoistenie rizika „krádež“ -  vzťahuje sa na motorové vozidlo a jeho súčasti

Pripoistenie proti výtlkom -  Ak chcete svoju škodu vymáhať bez poistky, bude to na dlhé lakte a doťahovanie sa so správcom komunikácie. Pripoistenie proti výtlkom sa v PZP naozaj oplatí nakoľko ani niektoré havarijné poistky nemajú vždy krytie poškodenia pneumatík automaticky v cene. Pripoistenie zabezpečí pokrytie poškodenia disku, časti nákladov na poškodenú pneumatiku a náklady na geometriu.

Pripoistenie proti „amortizácii“ - Často sa stáva, že aj v prípade, že vodič nie je vinníkom, tak z PZP vinníka nedostane sumu, ktorá plne nahradí všetky vzniknuté škody. Tento produkt znamená, že ak nie ste vinníkom nehody a nedostanete od vinníkovej poisťovne adekvátne plnenie, tak vám poisťovňa vyplatí rozdiel medzi poistným krytím zo strany vinníka a skutočnou škodou. Oplatí sa hlavne pre vodičov drahších automobilov.

Pripoistenie náhradného vozidla - preplatenie nákladov na zapožičanie náhradného vozidla pri havárii, prípadne aj poruche vozidla doma aj v zahraničí

Pripoistenie právnej asistencie - zahŕňa pomoc pri právnych sporoch priamo súvisiacich s vozidlom a jeho užívaním.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie (KASKO)

Výška havarijnej poistky závisí od značky a typu vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia.

Riziká kryté havarijným poistením

Havarijné poistenie je poistná ochrana vášho auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Tie môžu vzniknúť nasledovnými udalosťami:

 – poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho obvyklej výbavy v dôsledku havárie náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom

 – poškodenie v dôsledku živelnej udalosti (krupobitie, požiar, záplava, víchrica, pád stromu)

 – krádež vozidla alebo jeho častí

 – vandalizmus, lúpežné prepadnutie

Územná platnosť kasko poistenia

Krytie vzniknutých škôd sa svojou územnou platnosťou vzťahuje na územie dojednané v poistnej zmluve. Pri ponukách havarijného poistenia vypočítaných na našom portáli, je možné zvoliť územnú platnosť poistenia geografické územie Európy alebo len na územie Slovenskej republiky. Odporúčame však zvoliť si územnú platnosť poistenia na geografické územie Európy.

Spoluúčasť v havarijnom poistení

Ak sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška pre spoluúčasť sa vždy odpočítava z poistného plnenia.

Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť pre havarijné poistenie, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje. Pre motorové vozidlá do 3,5 t si na našej stránke môžete vybrať z nasledovných spoluúčastí:

  • 5% min. 66 EUR
  • 5% min. 150/165 EUR
  • fixne 250 EUR
  • 10% min. 330 EUR
  • bez spoluúčasti

Platí zásada, že nižšia spoluúčasť je pre poisteného výhodnejšia, no zároveň je havarijné poistenie s nižšou spoluúčasťou drahšie.

Ako určiť novú cenu poistenia – poistnú sumu

Podkladom pre výpočet havarijného poistenia je nová cena vozidla, ktorá sa stanoví nasledovne:

Na základe oceňovacieho programu novú cenu vozidla na základe zvoleného   modelu vozidla a jeho výbavy

U nového vozidla (ešte nezaradeného do prevádzky), zakúpeného v predajniach SR, ako aj u vozidiel do 3 rokov veku je možné určiť poistnú sumu na základe daňového dokladu (faktúry) od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu (nie cena z autobazáru). Pre účely poistenia sa pod novou cenou vozidla rozumie cena z faktúry bez zliav, ktoré uplatnil predajca vozidiel.

Platenie poistného za havarijné poistenie

Pri havarijnej poistke môžete poistné platiť ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach, v závislosti od poisťovne bez navýšenia ceny alebo s prirážkou za področnú splátku.