O  investovaní

Sporenie a investovanie pre Vás


Sporenie

Ak si odkladáte časť svojho príjmu a takto odložené peniaze nechcete minúť, tak sporíte. Môžete si takto vytvárať finančnú rezervu do budúcnosti alebo si sporíte na konkrétnu vec.  Pri sporení nie je cieľom generovať výrazné zisky zisky, ale uchovať hodnotu aktuálneho finančného kapitálu do budúcnosti.
V súčasnosti banky ponúkajú vo všeobecnosti tieto druhy sporiacich produktov:
Sporiaci účet
Termínovaný vklad
Vkladná knižka
Stavebné sporenie

 

Investovanie

Investovanie alebo investícia je dnes bežne dostupný spôsob, ako dosahovať zisk pasívnym použitím svojich finančných prostriedkov.

Kolektívne a individuálne investovanie

Základným rozdielom medzi tými dvoma typmi je to, kto na seba berie zodpovednosť za výber cenných papierov a kto bude investovať.

Kolektívne investovanie do fondov

V kolektívnom investovaní vykonáva rozhodnutia o rozložení aktív medzi jednotlivých správcov fondov správca. Ten vďaka dlhodobému pôsobeniu na investičnom trhu vie najlepšie zhodnotiť možnosti a ponúknuť vám to najlepšie riešenie. Pre každého klienta je možné vytvoriť samostatné riešenie, podľa jeho preferencií, či už ide o konzervatívneho klienta, ktorý uprednostňuje nízke kolísanie hodnoty investícií alebo o dynamického, ktorý očakáva najvyšší výnos. V prvom rade teda záleží na investičnom zámere. Na základe posúdenia skúseností klienta a jeho finančnej situácie je správca v kolektívnom investovaní schopný zvoliť pre každého optimálne investičné riešenie.

Ďalšou výhodou kolektívneho investovania je dostatočné rozdelenie trhových rizík pomocou finančných nástrojov a možnosť optimalizovať náklady, keďže správca vykonáva celkovo veľa transakcií pre všetkých klientov. Na samotnom klientovi – investorovi je len rozhodnutie, do ktorého fondu chce investovať, koľko chce investovať a cez akú spoločnosť. Už o konkrétnom nákupe aktív rozhoduje správca. 

 

Podielové fondy

Nemajú právnu subjektivitu, spravuje ich investičná spoločnosť a svoje prostriedky získavajú prostredníctvom podielových listov. Podielové fondy môžu byť otvorené alebo uzavreté, pričom rozdiel je v dobe viazanosti. Pri uzavretých je možné vyplatiť ich až po uplynutí doby určitej (po zániku fondu). Existujú aj ďalšie typy, ako napr. akciové alebo dlhopisové fondy, fondy fondov, fondy peňažného trhu alebo zmiešané.

 

Investičné fondy

Majú právnu subjektivitu a najčastejšie ide o akciové spoločnosti, ktoré získavajú prostriedky prostredníctvom úpisu akcií. Investičné fondy fungujú na dobu určitú, počas ktorej nemôže investor odpredať svoje akcie, ale má právo ich predať inému investorovi. Miera rizika je tu o niečo vyššia ako pri otvorených podielových fondoch. 

 

Členenie podielových fondov

Aktívne riadené fondy – hlavným cieľom je dosahovanie vyššieho výnosu na základe analýz, ako je priemerné zhodnotenie predstavované zmenou indexu daného trhu.

Kombinované fondy – kombinácia investovania do viacerých druhov aktív, investície aj do cenných papierov, komodít, nehnuteľností.

Indexové fondy (ETF) – hlavná je filozofia teórie portfólia, a podľa nej existuje možnosť maximalizovať výnos pri minimalizácií rizika iba držaním celého univerza cenných papierov váhavo zastúpených podľa trhovej kapitalizácie. Investovanie do takýchto fondov je zhodné s indexom trhu.

Fondy s územnou orientáciou – sú hlavne zamerané na určitý región a na určitý druh aktív.   

    Prehľad podielových fondov