Poistenie  majetku

Ohrana životne dôležitej hodnoty – strechy nad hlavou

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie majetku sa člení na dva základné typy poistenia – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Každý vlastník nehnuteľnosti, či už domu, bytu, nebytového priestoru alebo inej stavby, by mal myslieť na riziká, ktoré sa s ich vlastníctvom spájajú a zabezpečiť ich ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia!

Poistenie nehnuteľností je určené na zabezpečenie rôznych typov nehnuteľností proti živelným pohromám a ďalším možným rizikám, akými sú napríklad vandalizmus, vlámanie či poškodenie stavby. Poistenie nehnuteľnosti má zabezpečiť, že poistenému budú v prípade poistnej udalosti vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie škôd vzniknutých na majetku, na ktorý bolo toto poistenie uzatvorené.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára spravidla pre:

 • rodinné domy (vrátane vedľajších objektov ako napr. garáž, plot a pod.)
 • byty a bytové domy
 • nebytové priestory
 • rekreačné objekty (napr. chaty, chalupy a pod.)
 • objekty vo výstavbe

 

Aké riziká kryje poistenie nehnuteľnosti?

Vo všeobecnosti sa poistenie nehnuteľnosti uzatvára, aby chránilo váš majetok pred:

 • požiarom
 • výbuchom
 • úderom blesku
 • záplavami a povodňami
 • pádom stromu
 • víchricou
 • nárazom vozidla
 • vlámaním
 • vandalizmom

Poistenie nehnuteľnosti a rozsah jeho poistného krytia však vždy závisí od konkrétnej poisťovne a jej poistného portfólia. V praxi to znamená, že každá poisťovňa môže poskytovať viacero poistných produktov zameraných na určitú oblasť či riziko, no rovnako je možné jednotlivé riziká kombinovať podľa potreby klienta.

 

Cena poistenia nehnuteľnosti

Výška poistného závisí od:

 • výšky poistnej čiastky
 • rozsahu poistného krytia
 • typu poistenej nehnuteľnosti

Okrem týchto troch faktorov môže na cenu poistného vplývať aj spôsob uzatvorenie poistenia – poistenie na novú alebo časovú hodnotu, prípadne rôzne poskytnuté zľavy.

Popri poistení nehnuteľnosti sa odporúča mať uzatvorené aj poistenie domácnosti.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti chráni:

 • váš majetok pred viacerými rizikami
 • majetok tretích osôb pred škodou, ktorú im môžete spôsobiť
 • vás a vašu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi spojenými so vzniknutou škodou

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu alebo domu, pokiaľ sú uvedené v poistných podmienkach. Môže pritom ísť nielen o nábytok a elektroniku, ale aj o predmety historickej či inej hodnoty.

Pri uzatváraní poistenia domácnosti je preto dôležitý rozsah krytia. Každá poisťovňa poskytuje poistenie domácnosti s rozličným rozsahom poistného krytia.

 

Čo všetko poistenie domácnosti kryje?

Poistenie domácnosti predstavuje jeden z najkomplexnejších druhov poistení, ktoré zahŕňa okrem základného balíka aj množstvo pripoistení a nadštandardných krytí. V praxi to znamená, že si môžete poistiť čokoľvek a v akomkoľvek rozsahu, ak si za to zaplatíte. 

Keď sa povie poistenie domácnosti zvyčajne sa myslí poistenie všetkého majetku v dome či byte. Vo všeobecnosti sa rozlišujú dva základné typy:               riziko krádeže a lúpeže vecí v poistenej domácnosti a riziko živelnej skazy. Obe tieto skupiny rizík sú v rôznom rozsahu poistiteľné, a to buď v rámci základného balíka poistenia domácnosti, alebo jeho ďalších pripoistení. Rozsah krytia jednotlivých rizík závisí vždy od konkrétnej poisťovne!

Základný balík poistenia domácnosti najčastejšie kryje riziká, ako sú:

 • požiar
 • výbuch
 • blesk
 • zrútenie lietadla alebo jeho častí
 • víchrica a krupobitie (ľadovec)
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
 • zosuv alebo zrútenie lavín
 • zemetrasenie
 • tiaž (ťarcha) snehu alebo námrazy
 • povodeň a záplava
 • zadymenie
 • nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov
 • atmosferické zrážky
 • voda z vodovodného potrubia
 • náraz vozidla
 • odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež
 • vandalizmus

Poistenie domácnosti je možné rozšíriť aj o rôzne pripoistenia :

 • skrat elektromotora – elektrický skrat, zhorenie motora v domácich spotrebičoch
 • poistenie automatickej práčky pre prípad jej pokazenia z akýchkoľvek príčin
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti
 • poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
 • poistenie bicyklov mimo bytu

Okrem základného poistenia domácnosti a pripoistení je možné u niektorých poisťovní získať aj nadštandardné krytie, ktoré sa môže vzťahovať napríklad na:

 • vodu z akvária, klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, vodných postelí a pod.
 • lom rúrok (prasknutie potrubia)
 • nepriamy úder blesku, prepätie
 • výpadok elektrickej energie
 • atmosférické zrážky

Cena poistenie domácnosti

Pri poistení domácnosti je dôležité nielen jeho poistné krytie, ale aj poistná suma a výška poistného, ktoré zaň budete platiť.

Poistná suma by mala byť súčtom všetkého vybavenia v domácnosti. Každé poistenie domácnosti môže pokrývať iné riziká, v rozdielnom rozsahu, a teda môže mať nielen rozdielne poistné sumy, ale aj výšku poistného.

Výšku poistného ovplyvňuje najmä tieto faktory:

 • vlastné ocenenie domácnosti
 • región, v ktorom žijete
 • miesto, kde bývate
 • plocha poisťovaného bytu či domu
 • výška zvolenej spoluúčasti
 • zabezpečenie domácnosti
 • charakter vybavenia
 • pripoistenia

Vy sami najlepšie viete, na koľko si vašu domácnosť a veci v nej uschované, vážite a ceníte. Na základe toho je aj potrebné vyberať také poistenie domácnosti, ktoré je pre vás najvýhodnejšie. Poistnú sumu je potrebné určiť tak, aby nebola ani príliš vysoká, ani príliš nízka.

Poistenie domácnosti si treba vyberať tak, aby plnilo vaše potreby a zároveň, aby ste za ne platili primeranú sumu.  Na druhej strane nesmie byť poistná suma stanovená ani príliš nízko, pretože by ste sa tým mohli dobrovoľne vystaviť riziku nedostatočného poistného plnenia - podpoistenia.