O PRIPOISTENIACH

Voliteľné pripoistenia do životného poistenia

Pripoistenia

Rizikové životné poistenie pre prípad smrti s fixnou poistnou sumou

Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia.
Toto poistenie vám poslúži ako poistenie hypotekárneho alebo stavebného úveru, poistenie leasingu, investičných akcií a ďalších aktivít.
Poisťovňa preto v tomto type poistenia garantuje výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po smrti poisteného. 

Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou

Toto poistenie slúži ako zabezpečenie dlhodobého úveru. Jeho výhodou je lineárne klesajúca poistná suma. Keďže sa výška zostatku úveru plynutím času znižuje, klesajúca poistná suma vám zabezpečí dostatočné poistné krytie pre vašich najbližších v prípade úmrtia s pre vás výhodnejším poistným. 

Rizikové životné poistenie pre prípad smrti pre dvojicu poistených osôb

V prípade poistnej udalosti je vyplatená poistná suma platná v čase vzniku poistnej udalosti po smrti ktorejkoľvek osoby z dvojice poistených, ak smrť nastane počas poistnej doby. Smrťou ktorejkoľvek osoby z dvojice poistených osôb poistenie zaniká. 

Poistenie úverovej asistencie

Zabezpečenie úveru či hypotéky proti veľkým rizikám (smrť, invalidita, závažné ochorenia) s klesajúcou poistnou sumou na individuálne stanovenú dobu.Výhodne zabezpečenie úveru na prvé riziko. Oprávnenej osobe bude vyplatená aktuálna výška poistného krytia v prípade udalosti, ktorá  nastane ako prvá.  ​​​​​

Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie

Ak zanechá úraz, ktorý poistený utrpel počas poistnej doby, trvalé následky, poisťovateľ vyplatí príslušné percento z dojednanej poistnej sumy pre trvalé následky úrazu podľa tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov (oceňovacia tabuľka).

Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou

Ak zanechá úraz, ktorý poistený utrpel počas poistnej doby, trvalé následky, poisťovateľ vyplatí príslušné percento z dojednanej poistnej sumy pre trvalé následky úrazu podľa tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov (oceňovacia tabuľka) s progresívnym plnením.Poisťovne ponúkajú progresívne plnenie od 400% do 1000%.

Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

Ak si úraz poisteného vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 14 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu.

Doplnkové poistenie bolestného k dobe liečenia úrazu

Doplnkové poistenie poskytuje účinnú poistnú ochranu, ktorá je určená na krytie nákladov spojených s liečbou menej závažných úrazov ako podvrtnutia, pomliaždeniny. Poistná udalosť Zranenie (telesné poškodenie zdravia) ako následok úrazu, ktoré je uvedené v poistných podmienkach. Ide o úrazy, ktoré sú ocenené fixnou poistnou sumou, pričom toto zranenie je liečené pod dohľadom lekára.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.

Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti 

Výšku poistného plnenia za dobu pracovnej neschopnosti si určíte vhodne zvoleným začiatkom výplaty denných dávok. Začiatok plnenia si môžete stanoviť od 1. alebo 29. dňa pracovnej neschopnosti. 

Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov je klientovi spätne vrátené poistné zodpovedajúce celému obdobiu pracovnej neschopnosti.

Poistenie kritických chorôb 

Možno vo všeobecnosti považovať za doplnok štátneho zdravotného poistenia.

Hlavné výhody poistenia

  • Možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie.
  • Úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu.
  • Náhrada za výpadok príjmu pre chorobu, resp. operáciu.
  • Pozitívny vplyv na celkový psychický stav poisteného.

Poistnou udalosťou v pripoistení kritických chorôb je ochorenie na niektorú závažnú chorobu alebo podrobenie sa operácie.

NutriFit program

Benefit k poisteniu kritických chorôb - NutriFit program.

Genetická analýza NutriFit predstavuje individuálne nastavený plán výživy a životného štýlu na základe genetickej analýzy jednotlivca. NutriFit program je inovatívny produkt, ktorý je založený na skutočnosti, že každý človek má špecifickú genetickú podobu a preto má aj individuálne nutričné potreby.

Poistenie Best Doctors

Klientovi budú uhradené výdavky na liečbu, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná ako aj služby a produkty (liečivá, zdravotnícky materiál a lekárske predpisy) súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistenému v rámci celého sveta okrem USA a SR.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby

V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby má poistený nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú v nemocnici. Môže slúžiť ako pomoc pri financovaní nákladov na kvalitnejšiu izbu pre klienta. Pripoistenie okrem chorôb kryje aj tehotenstvo a pôrod.

Poistenie Doktor+

Poskytnutie druhého lekárskeho názoru na stanovenú diagnózu.

Súčasťou poistenia Doktor+ sú aj Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne.

Služba Asistent

Poistenie Služba Asistent zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci, keď sa ocitne v situácii, ktorá nastala v dôsledku poistnej udalosti.

Asistenčné služby

Ide o služby materiálnej povahy, určené poistenému, sú organizované poskytovateľom ako preprava po hospitalizácii, preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť, zabezpečenie nákupu pri hospitalizácii, prípadne pri pracovnej neschopnosti atď.

Poistenie chirurgického zákroku

V prípade operačného zákroku, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby, vám vyplatíme poistné plnenie vo výške náležitého percenta z dohodnutej poistnej sumy.

Poistenie invalidity následkom úrazu

Ak sa stane klient invalidný následkom úrazu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, bude mu vyplatené jednorazové poistné plnenie vo výške poistnej sumy.

Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity

Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity vám umožní zabrániť poklesu životnej úrovne v prípade priznania plného invalidného dôchodku v dôsledku úrazu a tiež ak najskôr po dvoch rokoch od uzavretia poistnej zmluvy by vám bol priznaný invalidný dôchodok v dôsledku choroby, ktorá vznikla po uzavretí poistnej zmluvy.

Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity

Poistenie čiastočne kompenzuje stratu príjmu. Poistenému je vyplatená jednorazovo dojednaná poistná suma. Dôvodom invalidity môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia. V prípade choroby je podmienkou, že invalidita nastala po čakacej dobe od začiatku poistenia. Klient si môže zvoliť poistné plnenie pre invaliditu nad 40 % alebo nad 70 %.

Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity s klesajúcou poistnou sumou

Poistenie slúži na krytie úveru. Poistenému je vyplatená jednorazovo dojednaná poistná suma. Poistná suma klesá lineárne počas celej doby poistenia. Dôvodom invalidity môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia. V prípade choroby je podmienkou, že invalidita nastala po dvoch rokoch od začiatku poistenia. Klient si môže zvoliť poistné plnenie pre invaliditu nad 40 % alebo nad 70 %.

Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity

V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poisteného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % je tak poistník zbavený povinnosti platiť bežné poistné za poistnú zmluvu. Dôvodom tohto stavu môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia. V prípade choroby je podmienkou, že invalidita nastala po čakacej dobe od začiatku poistenia.

Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

Zmierni vaše finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok počas 12 mesiacov.