Reklamačný poriadok

Spoločnosti KONZULTANT, s.r.o., D.Krmana 134/1, 971 01 Prievidza,IČO: 52 682 391, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 39038/R   (ďalej len Spoločnosť).

Tento reklamačný poriadok upravuje postupy podania sťažností a podnetov (ďalej len reklamácie) zo strany klienta a postup pri ich riešení.

 1. Reklamácia a sťažnosť
 1. Za sťažnosť a reklamáciu (ďalej len reklamácie)  sa považuje ústne alebo písomné podanie klienta, v ktorom klient vyjadruje svoj nesúhlas so spôsobom vykonávania a výsledkom konkrétnej služby poskytovanej spolupracovníkom KONZULTANT,s.r.o.
 2. Sťažnosť môže podať každý klient alebo jeho splnomocnený zástupca.
 1. Podanie reklamácie
 1. Reklamáciu klient môže podať niekoľkými spôsobmi a to:
 1. Písomnou formou na adresu Spoločnosti uvedenú v záhlaví tohto dokumentu
 2. Telefonicky na tel. linku + 421 905 342 748
 3. Elektronickou formou na mailovú adresu karol.hurtecak@live.com
 4. Prostredníctvom spolupracovníka Spoločnosti
 5. Prostredníctvom zmluvného partnera Spoločnosti

Pokiaľ je reklamácia podaná inou formou než je uvedená v bodoch a) až e), je klient povinný zaslať reklamáciu písomnou formou na adresu Spoločnosti a to do 5 pracovných dní od podania reklamácie.

 

 1. Reklamácia musí obsahovať:

A) meno, priezvisko klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia reklamácie. V prípade, že ide o právnickú osobu, uvádza sa obchodné meno firmy, názov a adresa sídla, kontaktná osoba.

B) popis prípadu s uvedením údajov nevyhnutných pre riešenie reklamácie a popis spôsobu, ako bol klient dotknutý na svojich právach

C)prílohy a doklady zdôvodňujúce sťažnosť (kópie zmlúv, Investičný dotazník, atď).

 

 1. Prijatie a vybavenie reklamácie

Reklamácia po doručení na adresu sídla Spoločnosti je odovzdaná konateľovi spoločnosti, ktorý zabezpečí zaevidovanie a riešenie reklamácie.

Reklamácie sú vybavované v poradí podľa ich prijatia do Spoločnosti.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie do Spoločnosti. V prípade, že zo závažných dôvodov nie je možné vybaviť reklamáciu vo vyššie uvedenej lehote, klient je o tejto skutočnosti informovaný písomne.

Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžiadať od klienta doplnenie reklamácie tak, aby bolo možné jej úspešné vyriešenie.

 

 

 1. Informovanie klienta o výsledku riešenia reklamácie

Klient je do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie Spoločnosťou informovaný o výsledku riešenia reklamácie a to písomnou formou – listu na doručenku na ním uvedenú adresu v zaslanej reklamácii.

V prípade, že list bude zaslaný klientovi  na ním uvedenú adresu a klient tento list s výsledkom riešenia reklamácie neprevezme, považuje sa za doručený v deň, kedy bol list vrátený späť na centrálu Spoločnosti.

Pokiaľ sa reklamácia podaná prostredníctvom zmluvného partnera (t. j. partnera, ktorého produkty Spoločnosť ponúka), Spoločnosť informuje o výsledku riešenia reklamácie len tohto partnera, prostredníctvom ktorého bola reklamácia podaná.

 1. Podanie odvolania

Pokiaľ klient nie je spokojný s výsledkom riešenia reklamácie, môže podať odvolanie proti výsledku riešenia reklamácie a to do 14 pracovných dní od doručenia rozhodnutia na adresu klienta. V tomto prípade začína plynúť nová 30 dňová lehota na vybavenie odvolania.

Odvolaním sa zaoberá konateľ spoločnosti. Rozhodnutie o výslednom riešení reklamácie, o ktorom je klient informovaný listom na doručenku a to do 30 kalendárnych dní od prijatia odvolania na riešenie reklamácie Spoločnosťou.

 

Reklamáciu nie je možné riešiť ak:

 1. prípad, ktorý je popísaný v reklamácii sa netýka správania Spoločnosti a ňou ponúkaných produktov ani jej zástupcov
 2. vo veci rozhodol súd alebo iný orgán verejnej moci alebo bolo začaté konanie  v tejto veci pred takýmto orgánom.

 

Tento reklamačný poriadok je platný od 16.10.2019