INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONZULTANT, s.r.o.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

 

Prevádzkovateľ: KONZULTANT, s.r.o.

Sídlo : D.Krmana 134/1, 971 01 Prievidza

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39038/R  

IČO: 52 682 391

 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

adresa na zasielanie písomností: KONZULTANT, s.r.o., D.Krmana 134/1, 971 01 Prievidza,

Slovenská republika

telefonický kontakt: +421 905 342 748

 emailový kontakt: karol.hurtecak@live.com

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

adresa na zasielanie písomností: KONZULTANT, s.r.o., D.Krmana 134/1, 971 01 Prievidza,

Slovenská republika

telefonický kontakt: +421 905 342 748

 emailový kontakt: karol.hurtecak@live.com

 

  Účely a právne základy spracúvania:

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely: 

a) predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby;

b) poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby;

c) spoluprácu pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje;

 d) spoluprácu pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje;

 e) poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií. Prevádzkovateľ na uvedené účely osobné údaje zisťuje, získava, zaznamenáva, uchováva, využíva a inak spracúva, vyhotovuje kópie dokladov totožnosti, spracúva rodné čísla a ďalšie údaje a doklady na právnom základe splnenia zákonnej povinnosti podľa § 31 zákona č.186/2009 Z.z. Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

 

Kategórie dotknutých osobných údajov: 

poistník, poistený, dlžník, spoludlžník, sporiteľ, zákonný zástupca, oprávnená osoba, potencionálny klient.

 

Kategórie príjemcov osobných údajov: 

poistitelia, banky, sporiteľne,realitné kancelárie, spoločnosti poskytujúce poštové a súvisiace služby, spoločnosti poskytujúce služby skartovania a likvidácie dát, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, Národná Banka Slovenska, poskytovatelia IT a ekonomických služieb.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje súvisiace so zmluvami uzatvorenými s klientami je potrebné uchovávať najmenej  10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Ak osobitný predpis ustanovuje v konkrétnom prípade dlhšiu lehotu uchovávania, sú osobné údaje uchovávané počas tejto dlhšej lehoty. 

Práva dotknutej osoby: 

1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

3. právo výmazu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

6. právo na prenosnosť osobných údajov,

7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

 

Neposkytnutie potrebných osobných údajov zo strany dotknutej osoby môže mať za následok neposkytnutie služby.

 

Informácie o zdroji osobných údajov:

osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: klient, potencionálny klient, zástupca klienta, finančný agent, Obchodný register, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány.

 

                                                                                               Info GDPR,  KONZULTANT, s.r.o.